Algemene verkoopsvoorwaarden Claus Mobility

 1. Indien de klant ons verzoekt een voertuig voor reparatie en onderhoud bij hem thuis af te halen en/of terug te brengen, gebeurt dit uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid voor het geval zich alsdan een ongeval voordoet waarbij zijn wagen en/of derden schade ondergaan. Ons personeel wordt alsdan geacht te handelen in opdracht en voor rekening van de klant.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk indien het voertuig verdwijnt, vernietigd of beschadigd wordt bij overmacht of in geval van brand of overstroming.
 3. Wanneer goederen door klanten als dusdanig worden gekocht, dienen zij deze voor wat betreft de zichtbare en onzichtbare gebreken onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Indien deze goederen niet nieuw zijn, worden zij verkocht in de staat waarin zij zich bevinden en kan omtrent de zichtbare of onzichtbare gebreken niet worden gereclameerd.
 4. Opgegeven leverings- en hersteldata zijn indicatief. Overschrijding van deze data kan geen aanleiding geven tot schadever- goeding.
 5. Alle voorwerpen en verkochte onderdelen of goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling door de klant. Verdere leveringen mogen geweigerd worden zolang de vorige facturen en rekeningen niet zijn vereffend.
 6. Alle klachten betreffende levering en/of werken moeten op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum ons per aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden. Na verloop van een termijn van 8 dagen worden de facturen aangezien als aanvaard zonder voorbehoud.
 7. Het mondeling en schriftelijk herstellingsorder van de klant beperkt zich niet uitsluitend tot de hierin vermelde werken, doch laat de garage toe bijkomende werken, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering van de bestelde werken blijkt, uit te voeren en aan de klant aan te rekenen, zonder dat zijn voorafgaande toestemming hiervoor vereist is.
 8. De facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel. Het bedrag van elke factuur die niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15 procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25 EUR en een maximum van 2.000,00 EUR, zelfs bij het toekennen van respijt en dit onverminderd alle kosten. Het factuurbedrag brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder in gebrekestelling conventionele verwijlintresten op aan 12 procent per jaar waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Indien de klant achterstallige facturen te betalen heeft en zijn voertuig voor onderhoud of reparatie in onze garage aanbiedt, hebben wij een retentierecht op het voertuig zolang zijn volledig tegoed niet werd vereffend.
 9. Wanneer het gaat om de koop/verkoop van een tweedehands voertuig, wordt de klant geacht dit volledig te hebben ge- controleerd eventueel met de bijstand van een deskundige. Men koopt het voertuig in de staat waarin het zich bevindt, met de zichtbare en onzichtbare gebreken. Indien uitdrukkelijk waarborg wordt gegeven voor een bepaalde periode of kilome- terstand, slaat deze waarborg zeker niet op slijtageverschijnselen of verborgen gebreken, maar enkel op constructiefouten van onderdelen die door ons werden vervangen. Elke klacht dient ons binnen de acht dagen na factuurdatum, met aange- tekend schrijven te worden gemeld. De waarborg wordt beperkt tot hoogstens 1 jaar. Voor het overige wordt verwezen naar de algemene verkoopsvoorwaarden, vermeld op de bestelbons.
 10. Wanneer de klant een koopbelofte doet of een koopcontract ondertekent en de belofte of het koopcontract verbreekt, hebben wij de keuze om ofwel de uitvoering van het contract te vorderen, meer schadevergoeding, ofwel om de koop/ verkoop als verbroken te aanzien en een schadevergoeding te vorderen, gelijk aan 30 % van de koopsom. Art. 1152 BW is hieromtrent van toepassing.
 11. Indien aan een klant een vervangingsvoertuig in gebruik wordt gegeven, is deze hiervoor volledig en alleen aansprakelijk ten gehele ontlasting van de garage, zowel ten opzichte van ons, als ten opzichte van derden alsook voor alle gebeurlijke verkeersovertredingen en andere misdrijven, misbruiken en veronachtzaamheden, zelfs in geval van heirkracht. De klant zal de garage schadeloos stellen voor het verlies of beschadiging van het voertuig en voor alle vorderingen, kosten en/of uit- gaven vanwege elke derde partij uit hoofde van morele en/of materiële schade als gevolg van het gebruik, bezit, onderhoud of nazicht door de klant of elk ander persoon van het voertuig en dit om het even welke de oorzaak is die zich op om het even welk ogenblik heeft voorgedaan. Deze verantwoordelijkheid neemt aanvang op het ogenblik dat het voertuig in ge- bruik wordt genomen en dit tot de teruggave van de sleutels. De klant is in het bezit van een geldig rijbewijs. Het is hem verboden het voertuig uit te lenen aan derden. Het is niet toegelaten met het vermeld voertuig België te verlaten. De klant is gehouden tot de boeten, lasten en taksen die zouden kunnen gevestigd worden ingevolge het gebruik van het voertuig evenals voor de beslagen waartoe dit aanleiding zou kunnen geven.
 12. Voor de algemene voorwaarden van de huurwagens zie clausmobility.be
 13. Voor de algemene voorwaarden van de deelwagens zie claus2you.be
 14. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

 

Beste klant,

Naar aanleiding van Tweede Pinkstermaandag zijn wij gesloten op 20/05/2024.

Fijn weekend,
Claus Mobility
____________________________________________________

Cher client,

En raison du lundi de Pentecôte, nous serons fermés le 20/05/2024.

Bon week-end,
Claus Mobility

Beste klant,

Naar aanleiding van O.H. Hemelvaart zijn wij gesloten van
09/05/2024 tot en met 12/05/2024.

Fijn weekend,
Claus Mobility
____________________________________________________

Cher client,

En raison du jour de férié nous sommes fermés du
09/05/2024 au 12/05/2024.

Bon week-end,
Claus Mobility

Beste klant,

Naar aanleiding van dag van de arbeid zijn wij gesloten op 01/05/2024.

Team Claus Mobility,

____________________________________________________________
Cher client,

À l’occasion de la fête du travail, nous serons fermés le 01/05/2024.

Team Claus Mobility,

Vakantieregeling 03/08 tem 18/08

Beste Klant,

De showroom is open maar met gewijzigde uurregeling: 

Maandag – vrijdag: 9u – 12u & 13u – 17u
Zaterdag – Zondag: gesloten

Wij blijven telefonisch bereikbaar tijdens de vakantieperiode.

Team Claus Mobility
__________________________________________________________

Cher Client,

Le showroom est ouvert mais avec des horaires modifiés:

Lundi – vendredi: 9h – 12h & 13h – 17h
Samedi – dimanche: fermé

Nous restons disponibles par téléphone pendant la période des vacances.

Team Claus Mobility