Voorwaarden Claus Mobility verhuring

Artikel 1

De verhuring van het voertuig zal onherroepelijk eindigen op de voorziene terugkeerdatum, en kan enkel verlengd worden mits aanpassing verhuurcontract. Claus Mobility mag op elk ogenblik, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de verhuurwagen terugnemen, zonder dat hij daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 2

De bestuurder verklaart minimum 18 jaar te zijn, houder te zijn van een rijbewijs B en geen rijverbod opgelegd te hebben gekregen. De verhuring houdt geen enkele wettelijke toelating in om een voertuig te besturen, noch brengt enige medeplichtigheid van Claus Mobility met zich mee. In dat opzicht neemt de klant alle verantwoordelijkheid op zich.

Artikel 3

De verhuring van de verhuurwagen houdt in:

 1. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor derden met een eigen vrijstelling van €500 bij ongeval veroorzaakt door de huurder. Deze vrijstelling wordt verdubbeld indien de bestuurder nog geen 23 jaar is of nog geen 3 jaar in het bezit van een rijbewijs is.
 2. Een omniumverzekering met een vaste vrijstelling van €400 en €700 ten laste van de huurder (afhankelijk van het gehuurde voertuig). Deze vrijstelling wordt verdubbeld indien de bestuurder nog geen 23 jaar is of nog geen 3 jaar in het bezit van een rijbewijs is.
 3. Pechverhelping te bereiken op het nummer vermeld in de boorddocumenten van de wagen.

Artikel 4

De verhuurwagen wordt aan de huurder ter beschikking gesteld met alle wettelijke bijhorigheden. De huurder moet de verhuurwagen in dezelfde omstandigheden terugbezorgen. De huurder erkent het gehuurde voertuig ontvangen te hebben in perfecte staat van rijvaardigheid, onderhoud en reinheid.
Blijven ten laste van de huurder:

 • De kosten van brandstof:
  • De wagens worden steeds met een volle tank afgeleverd, we vragen dan ook om deze steeds volgetankt terug te brengen. Er zijn 2 tankstations op ca 3km van onze vestiging dus u kan de wagen nog voltanken alvorens hem terug binnen te brengen. Indien tijdens of na de verhuring blijkt dat de verkeerde brandstof in het voertuig getankt werd, verbindt de huurder er zich toe, de kosten van reinigen of herstellen van de brandstoftank en motor te zullen vergoeden.
 • De kosten van parking, De GAS- en parkeerboetes en overtredingen.
  • De huurder blijft steeds aansprakelijk voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie van de opgelopen boetes, van belastingen of van retributies ten gevolge van overtredingen in de ruimste zin van het woord. Per opgelopen belasting, retributie en/of boete zal er bovendien voor de administratieve verwerking door de verhuurder, steeds een administratiekost van € 40 per boete/belasting/retributie worden aangerekend aan de huurder.
 • Het wassen van de wagen.
  • Indien de wagen vuil terug binnengebracht wordt zullen wij hiervoor een kost van €100 rekenen.
 • Controle van olie- en waterpeil

Artikel 5

De huurder zal Claus Mobility onmiddellijk van elke motorpech, elke immobilisatie en elk ongeval verwittigen. Voor de versleping van de wagen zal de huurder beroep doen op de pechverhelping via het nummer vermeld in de documenten van de wagen. Behalve ingeval van schriftelijk akkoord van Claus Mobility, zal geen enkele arbeid aan de verhuurwagen mogen uitgevoerd worden door een derde of door de klant.

Artikel6:

De verhuring zal in geen enkel geval een verworven recht uitmaken, meer bepaald betreffende een tweede verhuurwagen. Wordt de verhuurwagen geïmmobiliseerd, dan is Claus Mobility niet gehouden tot vervanging noch moet hij daarvoor enige vergoeding betalen.

Artikel 7:

De huurder verbindt zich ertoe de verhuurwagen als een goede huisvader te gebruiken en zich aan de algemene verkeersregels te houden. In het bijzonder zal hij het Belgisch grondgebied enkel verlaten na overleg met Claus Mobility. De huurder zal niet deelnemen aan een autowedstrijd of aan een behendigheidsproef.
De huurder zal tevens het gehuurde voertuig niet overladen door onder meer een aantal personen te vervoeren groter dan het aantal voorzien in de verzekeringspolis of door het politiereglement, de keuring of voorzien door de fabrikant. Het is bij voorbeeld eveneens verboden om het nuttige laadvermogen toegestaan door de wet of door de reglementen betreffende het laden van voertuigen te overtreffen. In een huurwagen mag je geen huisdieren vervoeren, noch het voertuig aan een derde toevertrouwen, noch het in pand geven, niet roken in het voertuig, noch het wijzigen of vervormen. In het algemeen verbindt de huurder zich ertoe de verhuurwagen zo te onderhouden, dat hij in goede staat wordt gehouden tot het einde van de verhuring. Eventuele reinigingskosten worden van de waarborg in mindering gebracht bij teruggave.

Artikel 8

Elke schade aan de verhuurwagen ten gevolge van een fout, zelfs een lichte, of ten gevolge van de nalatigheid van de huurder, zal hem worden aangerekend en zal moeten betaald worden. Is de bestuurder nog geen 23 jaar of is hij nog geen 3 jaar in het bezit van een rijbewijs dan zal telkens de vrijstelling van 1000Euro worden aangerekend op de Burgerlijke Aansprakelijkheid ingeval van ongeval en 800Euro of 1400Euro in de omniumverzekering (afhankelijk van het gehuurde voertuig). Is de bestuurder ouder dan 23 of is hij al meer dan 3 jaar in het bezit van een rijbewijs dan zal telkens de vrijstelling van 500Euro worden aangerekend op de Burgerlijke Aansprakelijkheid ingeval van ongeval en 400Euro of 700Euro in de omniumverzekering (afhankelijk van het gehuurde voertuig). De huurder ziet af van elke vordering tegen Claus Mobility ten gevolge van ongevallen waarvan hijzelf of de inzittenden, de bestuurder inbegrepen, het slachtoffer zijn. Hij neemt alle gevolgen van een vordering die door derden zou worden ingeleid tegen Claus Mobility voor zijn rekening telkens als de verzekering niet tussenkomt. Ingeval van diefstal en ongeval moet de huurder Claus Mobility onmiddellijk verwittigen per aangetekend schrijven, per mail of telefoon.
De huurder gaat ermee akkoord dat er een pro donglesysteem traceringsysteem in de wagen aanwezig is. Diefstal wordt niet gedekt door de omniumverzekering en de vergoeding van de wagen aan Claus Mobility is ten laste van de huurder indien de wagen niet binnen de 14 dagen teruggevonden wordt.
De huurder moet bij ongeval of diefstal ter plaatse een PV laten opmaken door de Federale Politie en de verzekeringsformulieren invullen. De huurder of de bestuurder mag geen enkele aansprakelijkheid erkennen en moet onmiddellijk elke aanmaning, dagvaarding of andere documenten betreffende het ongeval opsturen naar Claus Mobility

Artikel 9

De huurder zal op de verhuurwagen elk teken van eigendomsrecht aangebracht door Claus Mobility gedogen. Hij zal zijn exemplaar van deze overeenkomst bewaren in het voertuig

Artikel 10

De huurprijs voor de huurwagen dient onmiddellijk bij online reservatie voldaan te worden.

Artikel 11

De waarborg verschilt van type voertuig, leeftijd van de huurder en aantal jaren rijbewijs van de huurder. De verschillende tarieven van de waarborgen vindt u terug op onze website clausmobility.be. Deze waarborg dient steeds bij ophaling van de wagen betaald te worden via een VISA/MASTERCARD. Het geblokkeerde bedrag wordt na eventuele afhouding van bijkomende kosten (laattijdigheid, schade, brandstof, parkeerboetes, etc.) 14 werkdagen na inlevering van de wagen vrijgegeven indien aan alle voorwaarden van het huurcontract is voldaan.

Artikel 12

Teruggave van het voertuig
Behoudens andersluidende overeenkomst, is de verhuring geldig voor 24 uren: van 09.00 uur tot 09.00 uur. Elke breuk van een dag, wordt als volledige dag beschouwd, voor het berekenen van de huurprijs.
U kan de wagen ook buiten de openingsuren achterlaten op onze parking en de sleutel in de daarvoor bestemde brievenbus deponeren.
Indien het voertuig buiten kantooruren van Claus Mobility wordt teruggebracht, zal door Claus Mobility een eenzijdige staat van retour van het voertuig opgemaakt worden, waarbij de huurder en/of bestuurder aldus impliciet te kennen geeft aansprakelijk te zijn voor de schade zoals opgemerkt bij de controle van het voertuig. De staat van retour zal echter meegedeeld worden aan de huurder en/of bestuurder d.m.v. een tegensprekelijke expertise, doch bij gebrek aan reactie binnen de 5 werkdagen, wordt de huurder/bestuurder geacht akkoord te gaan met de opgemaakte staat van retour. Wanneer een voertuig laattijdig teruggebracht wordt moet de huurder Claus Mobility hier ASAP van op de hoogte brengen.
Bij het laattijdig terugbrengen zal er automatisch een extra dag vermeerderd met een forfait van €150 aangerekend worden, te vermeerderen met elke dag dat de wagen te laat binnen is.

Artikel 13

Elk geschil ontstaan ten gevolge van deze overeenkomst behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de hoofdzetel van Claus Mobility gevestigd.

Beste klant,

Naar aanleiding van Tweede Pinkstermaandag zijn wij gesloten op 20/05/2024.

Fijn weekend,
Claus Mobility
____________________________________________________

Cher client,

En raison du lundi de Pentecôte, nous serons fermés le 20/05/2024.

Bon week-end,
Claus Mobility

Beste klant,

Naar aanleiding van O.H. Hemelvaart zijn wij gesloten van
09/05/2024 tot en met 12/05/2024.

Fijn weekend,
Claus Mobility
____________________________________________________

Cher client,

En raison du jour de férié nous sommes fermés du
09/05/2024 au 12/05/2024.

Bon week-end,
Claus Mobility

Beste klant,

Naar aanleiding van dag van de arbeid zijn wij gesloten op 01/05/2024.

Team Claus Mobility,

____________________________________________________________
Cher client,

À l’occasion de la fête du travail, nous serons fermés le 01/05/2024.

Team Claus Mobility,